Polityka Cookies

obowiązuje od dnia 01.02.2024

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES
KLINIKI NOVADENTAL

Zachowanie poufności Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy poinformować Państwa, o tym w jaki sposób chronimy Państwa prywatność w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.novadental.pl oraz jej podstron. Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies Kliniki Novadental zawiera informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem, a także zawiera informacje dotyczące tzw. „Cookies” dzięki, którym może prawidłowo działać nasza strona internetowa.

§1
DEFINICJE

„Administrator” osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
„Cookies” dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet) przesyłane przez strony internetowe;
„Dane Osobowe” informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); tj. osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
„Novadental” spółka pod firmą Novadental – Aleksandra Nowak Tomasz Nowak Sp.j. z siedzibą w Kaliszu (adres: ul. Skarszewska 100, 62-800 Kalisz) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473566, NIP 6182144557, REGON 302505545;
„przetwarzanie” operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
„RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
„Użytkownik”
każda osoba fizyczna, która korzystając ze strony internetowej ww.novadental.pl np. składając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na tej stronie lub w jakikolwiek inny sposób kontaktując się z nim, przekazuje Novadental swoje dane osobowe.


§2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aleksandra Nowak, adres: ul. Skarszewska 100, 62-800 Kalisz, e-mail do kontaktu a Administratorem Danych Osobowych: rejestracja@novadental.pl.
 2. Państwa Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnych celów. Dane Osobowe przetwarzamy jedynie przez określony czas w celach oraz na podstawie prawnej wskazanych w ust. 3 poniżej. W przypadku, gdy Dane Osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów przetwarzania, są one usuwane.
 3. Państwa Dane Osobowe przetwarzamy w celu:
  1. obsługi formularza kontaktowego oraz kierowanych do Novadental zapytań;
  2. zawarcia i wykonania umów z Novadental;
  3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z działalnością, w tym świadczonymi przez Novadental usługami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt a) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Novadental polegający na możliwości odpowiadania na zapytania dotyczące działalności, w tym działalności Novadental.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Novadental, a także podjęcie działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt c) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Novadental polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Okres przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt a) obejmuje czas niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi na pytanie.
 8. Okres przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt b) obejmuje czas niezbędny do zawarcia umowy z Novadental, czas wykonywania umowy oraz okres 5 letniego okresu archiwizacji.
 9. Okres przetwarzania Danych Osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt c) obejmuje okres wykonywania umowy, a po tym czasie, okres, po którego upływie przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

§3
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane jedynie:
  1. podmiotom zewnętrznym świadczącym Novadental usługi serwisowe systemów obsługujących Novadental, w których przetwarzane są Państwa Dane Osobowe. Takie podmioty przetwarzają Dane Osobowe na podstawie zawartej z Novadental umowy i tylko zgodnie z poleceniami Novadental;
  2. organom, do udostępnienia którym zostaliśmy zobowiązani zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dane Osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym zawrzeć umowę (umówić wizytę) lub w inny sposób rozwiązać sprawę, z którą się Państwo do nas zwrócili.

§4
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:
  1. wniesienia sprzeciwu;
  2. dostępu do Danych Osobowych;
  3. żądania sprostowania Danych Osobowych;
  4. żądania usunięcia Danych Osobowych.
 2. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w §2 ust. 1 powyżej).
 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5
PLIKI COOKIES

 1. Novadental wykorzystuje Pliki Cookies w ramach domeny https://novadental.pl, której jest właścicielem i administratorem w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.novadental.pl.
 2. Większość przeglądarek automatycznie/domyślnie akceptuje Pliki Cookies, jednakże jest możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, by odrzucała Pliki Cookies. Przy czym w takim przypadku niektóre funkcje stron internetowych mogą nie działać poprawnie.
 3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej niezbędne jest zaakceptowanie Plików Cookies, zapisanych na urządzeniu Użytkownika.
 4. Korzystanie ze strony www.novadental.pl bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie Plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.
 5. Wykorzystujemy Pliki Cookies sesyjne w celu prawidłowego działania strony internetowej.
 6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących Plików Cookies m.in. poprzez blokadę automatycznej obsługi Plików Cookies albo poprzez żądanie informowania o każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Novadental zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies. Zmiany mogą nastąpić w związku z wprowadzeniem nowych usług lub funkcjonalności strony www.novadental.pl lub w przypadku, gdy takie zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zmiany Polityki Prywatności oraz Polutyki Plików Cookies wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz opublikowania na stronie internetowej www.novadental.pl. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronie internetowej www.novadental.pl.
Rejestracja on-line